ឈ្នះ៩០,០០០ដងរូបភាពពិធីសម្ភោធជាផ្លូវការ របស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតខ្មែរ